Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja?

Niejednokrotnie osoby decydujące się na rozstanie zastanawiają się, co wybrać: rozwód, czy separację? Jaka jest między nimi różnica, jakie są przesłanki ich uzyskania? Co jest lepszym wyjściem?

 

Rozwód
Jest definitywnym zakończeniem małżeństwa. Uprawomocnienie wyroku rozwodowego sprawia, że strony postępowania przestają być małżeństwem. Konsekwencją powyższego jest to, że między byłymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy, małżonek, który w wyniku zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko może powrócić do swojego poprzedniego nazwiska, każda z rozwiedziona osoba może ponownie zawrzeć związek małżeński.
Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu?
Sąd orzeknie rozwód, jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  
Co to znaczy trwały rozkład?
W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, rozkład pożycia jest trwały, gdy brak jest perspektyw powrotu małżonków do wspólnego pożycia. Istotne znaczenie przy ustalaniu trwałości rozkładu pożycia ma czas jego trwania – im rozkład pożycia jest dłuższy, tym większe prawdopodobieństwo jego trwałości. Czynnik czasu nie w każdym przypadku ma jednak charakter decydujący.
Co to znaczy, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny?
Rozkład jest zupełny, jeżeli pożycie małżeńskie ustało na wszystkich jego płaszczyznach. Zupełny rozkład pożycia najczęściej przejawia się ustaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej.

 

Separacja
W przypadku separacji nie dochodzi do rozwiązania węzła małżeńskiego. Mimo wydania przez sąd wyroku orzekającego separację, strony nadal pozostają małżeństwem. Separacja orzeczona sądownie podobnie jak rozwód pociąga za sobą powstanie ustroju rozdzielności majątkowej, małżonkowie będący w separacji nie dziedziczą po sobie. W związku z tym, że osoby z orzeczoną separacją formalnie nadal są małżeństwem, żadne z nich nie może zawrzeć w czasie trwania separacji nowego związku małżeńskiego.
Jakie są przesłanki uzyskania separacji?
W przypadku separacji wystarczy wykazać, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a zatem rozwiązaniu uległy więzi: emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Nie ma natomiast wymogu, by ten rozkład pożycia był trwały, jak to jest w przypadku rozwodu.
Czy można znieść separację i jak to zrobić?
Zniesienie separacji może nastąpić tylko na skutek orzeczenia sądu. Samo podjęcie wspólnego pożycia przez małżonków pozostających w separacji nie spowoduje jej ustania. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o zniesienie separacji. Sąd zniesie separację wyłącznie na zgodny wniosek stron. Nie oznacza to jednak, że żądanie zniesienia separacji musi być wyrażone przez oboje małżonków we wspólnym wniosku. Z wnioskiem może wystąpić jeden z małżonków, jednak drugi musi wyrazić zgodę na zniesienie separację, czy to w odpowiedzi na wniosek, czy też przez ustne oświadczenie złożone na posiedzeniu.
Od separacji sądowej należy odróżnić separację faktyczną.
Separacja faktyczna ma miejsce wtedy, gdy małżonkowie postanawiają żyć osobno, zrywają wspólne pożycie nie mając w tym przedmiocie orzeczenia sądowego. Separacja faktyczna pod względem prawnym nie zmienia w żaden sposób sytuacji małżonków. W dalszym ciągu istnieje między nimi ustrój wspólności majątkowej (o ile strony nie podpisały umowy majątkowej małżeńskiej), małżonkowie ci dziedziczą po sobie z mocy ustawy.
Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków wnosi w sądzie o orzeczenie separacji, zaś drugi chce rozwodu i to żądanie jest uzasadnione, Sąd orzeknie rozwód. Sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.
Co wybrać, co jest dla strony korzystniejsze – rozwód czy separacja?
Nie ma dobrej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W praktyce strony decydują się na separację, jeżeli widzą nadzieję na ratowanie związku, chcą od siebie przez pewien czas odpocząć. Jeżeli zaś decyzja o rozstaniu jest definitywna, nie ma szans na poprawienie relacji między małżonkami, lepiej zdecydować się na rozwód, który definitywnie zakończy małżeństwo. Postępowanie w sprawie o rozwód i separację wygląda bardzo podobnie a czas jego trwania jest porównywalny (oczywiście w zależności od tego, czy sąd ma ustalać osobę winną rozkładu pożycia czy też nie, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci). Zarówno przy rozwodzie jak i separacji sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Dlatego jeżeli rozpad małżeństwa jest definitywny, jedna ze stron głęboko go przeżywa, rozsądniejsza wydaje się decyzja o rozwodzie, by po orzeczeniu separacji drugi raz nie przechodzić tego samego po to, by uzyskać rozwód.

Zostaw komentarz

Scroll Up