Rozwód z winą czy bez?

Rozwód z winą czy bez?

Podejmując decyzję o rozwodzie niejednokrotnie zastanawiamy się, czy wnosić o orzeczenie winy małżonka, czy też nie.

 

Co tak naprawdę daje orzeczenie winy przy rozwodzie ?

 

1. Orzeczenie winy ma znaczenie w przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza dochodzić alimentów na swoją rzecz od współmałżonka:
orzeczenie wyłącznej winy małżonka
W przypadku, gdy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, Sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec alimenty, gdy ten wykaże, że rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo (art. 60 § 2 KRO).
brak orzeczenia o winie lub wina obojga małżonków
W sytuacji, gdy Sąd rozwiąże małżeństwo stron bez orzekania o winie lub uzna, że oboje z małżonków ponoszą winę, wówczas każdy z małżonków może dochodzić alimentów na swoją rzecz, jeżeli wykaże, że znajduje się w niedostatku. Zgodnie z orzecznictwem Sądów w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Za usprawiedliwione potrzeby uznaje się takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu do alimentów normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku (art. 60 § 1 KRO).
2. Orzeczenie winy przy rozwodzie ma również wpływ na długość okresu, przez który można pobierać alimenty od drugiego małżonka.
Zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny wygasa dopiero z chwilą zawarcia nowego związku małżeńskiego przez małżonka, który otrzymuje alimenty. Jednakże jeżeli zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia (a zatem w przypadku rozwodu bez orzekania o winie), obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd na żądanie małżonka uprawnionego do alimentów może ten okres wydłużyć (art. 60 § 3 KRO)
3. Z winą rozkładu pożycia małżeńskiego związany jest także zakres dopuszczalności rozwodu.
Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:
– drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód
– albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 KRO)
4. W zależności od tego, czy orzeczenie rozwodu nastąpi z winy lub bez winy małżonka, Sąd różnie rozstrzygnie o kosztach postępowania.
Regułą jest, że koszty postępowania sądowego ponosi strona, która przegrała sprawę. Za taką uważany jest małżonek, który uznany został za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd na wniosek małżonka niewinnego zasądzi zatem od niego koszty postępowania rozwodowego (w tym opłatę od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika drugiej strony, koszty biegłych, kuratorów itp.).
W sytuacji, gdy rozwód orzeczony został bez orzekania o winie, Sąd zwróci małżonkowi, który wniósł pozew, połowę opłaty od pozwu, pozostałą zaś część podzieli po połowie między strony. Z reguły w takim przypadku Sąd znosi koszty zastępstwa procesowego, tak by strony nie zwracały sobie nawzajem kosztów poniesionych na swoich pełnomocników.
Przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga Sąd najczęściej dzieli koszty postępowania po połowie i znosi koszty zastępstwa procesowego.
Przedstawione powyżej reguły zwrotu kosztów są najczęściej spotykane, jednak Sąd może rozstrzygnąć w przedmiocie kosztów postępowania w odmienny sposób biorąc pod uwagę żądania stron, ich sytuację materialną, przebieg konkretnego procesu oraz treść wyroku.
Udowodnienie wyłącznej winy drugiego małżonka, poza satysfakcją małżonka niewinnego, ma zatem wpływ na kwestie finansowe (alimenty na rzecz małżonka, czas trwania obowiązku alimentacyjnego, podział kosztów procesu) rozpatrywane w toczącym się postępowaniu o rozwód.

 

Leave a Reply