Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu nie skutkuje automatycznym powrotem małżonka do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Należy też pamiętać, że rozstrzygnięcie o nazwisku rozwiedzionych małżonków pozostaje poza kompetencją Sądu prowadzącego sprawę rozwodową. Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w pozwie rozwodowym nie przyniesie zamierzonego skutku. Jak zatem po rozwodzie powrócić do poprzedniego nazwiska?

 

I. złożenie oświadczenia woli
Zmiana nazwiska jest możliwa poprzez złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa. Zmiana ta zależy zatem wyłącznie od woli osoby uprawnionej i żaden inny podmiot nie może zmusić małżonka do złożenia takiego oświadczenia ani pozbawić go prawa noszenia nazwiska zmienionego wskutek zawarcia małżeństwa. Jak wynika z przepisu art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rozwiedziony małżonek może wrócić tylko do tego brzmienia nazwiska, które uległo zmianie w związku z zawarciem małżeństwa. Nie jest w związku z tym dopuszczalny powrót do nazwiska noszonego jeszcze wcześniej.
II. gdzie złożyć oświadczenie
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego składa się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed konsulem. Złożenie zatem takiego oświadczenia przed Sądem w trakcie trwania postępowania rozwodowego nie będzie skuteczne.
III. termin
Na złożenie oświadczenia o powrocie do dotychczasowego nazwiska małżonek ma 3 miesiące od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Zachowanie tego terminu jest bardzo ważne, ponieważ nie może on zostać ani przedłużony, ani przywrócony. Po jego upływie małżonek po prostu traci możliwość zmiany nazwiska w tym trybie. Małżonkowi, który spóźnił się ze złożeniem oświadczenia, pozostanie jedynie złożenie wniosku o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym w oparciu o przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska, co wiązało się będzie z koniecznością spełnienia wymogów wynikających ze wskazanej ustawy w tym wykazania ważnych powodów zmiany nazwiska.

Leave a Reply