Jaki wpływ na alimenty na rzecz małżonka ma wina w rozpadzie związku?

Jaki wpływ na alimenty na rzecz małżonka ma wina w rozpadzie związku?

Gdy decyzja o rozwodzie zostanie podjęta, kolejną kwestią, nad którą należy się zastanowić jest to, czy walczyć o ustalenie winy drugiej strony. Dziś odpowiemy na pytanie, jaki wpływ na dochodzenie alimentów na rzecz małżonka ma orzeczenie winy.
W pierwszej kolejności zauważyć trzeba, że alimentów nie może dochodzić małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W pozostałych przypadkach możliwe jest dochodzenie alimentów na rzecz małżonka. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać alimenty? To zależy właśnie od rozłożenia między małżonkami winy w rozkładzie pożycia.
Małżonek niewinny od małżonka winnego
Dochodzenie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego od małżonka winnego jest biorąc pod uwagę przesłanki uzyskania alimentów najłatwiejsze. Wystarczy bowiem, by małżonek niewinny wykazał, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (nie ma obowiązku udowadniania, że małżonek niewinny znalazł się w niedostatku). W praktyce oznacza to, że alimenty będą się należały, jeśli małżonek niewinny po rozwodzie nie jest w stanie utrzymać dotychczasowego standardu życia. Przeprowadzić zatem należy porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.
W tej sytuacji uprawnienie do alimentów małżonka niewinnego nie wygasa po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, tylko po zawarciu ponownego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do alimentów.
Małżonek niewinny od małżonka niewinnego
W tej sytuacji dochodzenie alimentów jest utrudnione ale możliwe. Przesłanką uzyskania alimentów jest wykazanie, że małżonek dochodzący alimentów znalazł się w niedostatku. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wówczas, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Za usprawiedliwione zaś potrzeby uważa się te, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku. Przy ustalaniu wystąpienia przesłanki niedostatku istotne znaczenie ma nie tylko sytuacja uprawnionego ale też możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.
W tej sytuacji, uprawnienie do alimentów wygasa po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Uprawnienie wygasa też, tak jak w poprzednim przypadku, w razie ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego.
Małżonek winny od małżonka winnego
Przesłanka dochodzenia alimentów jest tożsama jak w przypadku dochodzenia alimentów małżonka niewinnego od małżonka niewinnego. A zatem należy wykazać niedostatek. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.
Małżonek winny od małżonka niewinnego
Tak jak zostało to wskazane na wstępie artykułu, małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie może dochodzić alimentów od małżonka niewinnego.
Choć ustalanie winy rozkładu pożycia małżeńskiego przed sądem jest dość przykrym doświadczeniem i powoduje przedłużenie postępowania, małżonkowie zamierzający dochodzić alimentów na swoją rzecz, jeżeli mają ku temu argumenty, powinni rozważyć, czy jednak orzeczenie winy drugiej strony nie będzie dla nich korzystniejszym rozwiązaniem.

Leave a Reply