SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO - jakie prawa przysługują spadkobiercom uprawnionego?

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO – jakie prawa przysługują spadkobiercom uprawnionego?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje przez zawarcie ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa ta zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności.
Co ważne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne i nie przechodzi na spadkobierców. Co zatem zrobić, by po śmierci osoby uprawnionej do tego lokalu nie stracić mieszkania?
Jeżeli prawo do lokalu przysługiwało obojgu małżonkom, po śmierci jednego z nich, prawo to przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, w celu zachowania tego prawa powinien w terminie roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.
W razie śmierci jedynego uprawnionego do lokalu mieszkalnego następuje wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Jakie prawa przysługują wówczas spadkobiercom takiej osoby?
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych każdej osobie bliskiej przysługuje z osobna roszczenie o zawarcie ze spółdzielnią umowy o ustanowienie prawa lokatorskiego.
Do zachowania powyższego roszczenia niezbędne jest złożenie w spółdzielni mieszkaniowej deklaracji o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Deklaracja powinna zostać złożona na piśmie w terminie 1 roku od dnia śmierci członka spółdzielni.
Jeżeli deklarację złoży tylko jedna osoba, spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zawrzeć z tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Może jednak zdarzyć się, że deklarację złoży kilka osób i dojdzie do kolizji roszczeń. Kolizję tę rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba ta zamieszkiwała z byłym członkiem spółdzielni. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym spółdzielnię.
Jeśli upłynie wyznaczony przez spółdzielnię termin wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie kolizji roszczeń, wyboru osoby, z którą zostanie zawarta umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dokonuje spółdzielnia mieszkaniowa.
Do czasu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zgodnie z orzeczeniem sądu lub do momentu wyboru takiej osoby przez spółdzielnię, osoby, które zgłosiły gotowość zawarcia umowy ze spółdzielnią odpowiadają solidarnie za opłaty dotyczące mieszkania.
Może zdarzyć się sytuacja, że żadna z bliskich osób zmarłego członka spółdzielni nie zgłosi chęci zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Wówczas następuje rozliczenie spółdzielni z osobami uprawnionymi wkładu mieszkaniowego wniesionego przez zmarłego członka spółdzielni, który podlega dziedziczeniu.

Leave a Reply