Czy można cofnąć pozew rozwodowy?

Czy można cofnąć pozew rozwodowy?

Zdarzają się sytuacje, że małżonek po wniesieniu do Sądu pozwu rozwodowego żałuje swojej decyzji. Czy można wycofać pozew?
Oczywiście, pozew można cofnąć do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Skuteczność takiego cofnięcia zależy jednak od etapu postępowania sądowego.
Pozew cofa się poprzez złożenie do Sądu pisma z oświadczeniem o cofnięciu pozwu oraz podaniem krótkiego uzasadnienia, dlaczego strona nie chce dalszego prowadzenia sprawy. Z reguły jest to chęć ratowania małżeństwa, poprawa relacji między małżonkami, a czasami chęć odroczenia w czasie definitywnego zakończenia małżeństwa.
Trzeba mieć na uwadze, że Sąd w każdym przypadku cofnięcia pozwu przed umorzeniem postępowania dokonuje oceny oświadczenia o cofnięciu pozwu i sprawdza, czy cofnięcie pozwu nie jest niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub czy nie zmierza do obejścia prawa. W razie stwierdzenia powyższych okoliczności Sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne.
Cofnięcie pozwu przed pierwszą rozprawą
Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew można cofnąć do rozpoczęcia rozprawy bez zgody drugiej strony. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli Sąd doręczył już pozew drugiej stronie. Wtedy cofnięcie pozwu będzie skuteczne, jeśli strona pozwana nie złoży odpowiedzi na pozew lub w odpowiedzi na pozew zażąda oddalenia powództwa. Jeśli jednak strona pozwana w odpowiedzi na pozew zażąda rozwodu, wówczas Sąd nie uwzględni cofnięcia pozwu i przeprowadzi postępowanie rozwodowe. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 listopada 1983 r. wydanej w sprawie III CZP 59/83, zgodnie z którą „żądanie rozwodu przez stronę pozwaną wyłącza dopuszczalność umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu”.
Cofnięcie pozwu na późniejszym etapie postępowania
Jeżeli cofnięcie pozwu następuje na pierwszej rozprawie lub w toku dalszego postępowania (nawet już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji, ale przed jego uprawomocnieniem), wówczas do skutecznego cofnięcia pozwu i umorzenia postępowania konieczna jest zgoda drugiej strony.
Co dzieje się z postępowaniem rozwodowym w przypadku skutecznego cofnięcia pozwu?
W przypadku skutecznego cofnięcia pozwu Sąd umorzy postępowanie, a jeżeli cofnięcie pozwu następuje już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji, lecz przed jego uprawomocnieniem, wyrok rozwodowy zostanie uchylony.
Co dzieje się z opłatą sądową w przypadku cofnięcia pozwu rozwodowego?
Jeżeli cofnięcie pozwu rozwodowego nastąpi w wyniku pojednania się stron i w toku postępowania przed Sądem I instancji, Sąd z urzędu zwróci stronie powodowej całą uiszczoną opłatę od pozwu. Jeśli cofnięcie pozwu nastąpi dopiero w toku postępowania apelacyjnego, Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji (art. 79 ust. 2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych).
Inaczej rzecz przedstawia się, gdy cofnięcie pozwu następuje z innych przyczyn niż pojednanie się stron – wówczas Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej całą uiszczoną opłatę od cofniętego pozwu, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pozwu drugiej stronie. Jeżeli zaś pozew został cofnięty przed rozpoczęciem rozprawy, Sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty.

Leave a Reply